Agenda

 

ANBI

 

A.V.G.

 

Links

 

Vlag

 

Wapen

 

Beleidsplan

 
Beleidsplan Stichting Twisca 2019-2024

01 mei 2019

 

 

2
Beleidsplan Stichting Twisca 2019-2024
.

01 mei 2019

 

Inleiding

In 1970 kreeg Twisk de status van Beschermd dorpsgezicht, van de maar liefst 50 stolpboerderijen zijn 25 stolpen een rijksmonument. Na die datum is er veel subsidie verleend aan de restauratie van deze boerderijen en daarnaast zijn er veel monumenten en beeldbepalende panden.

In 1995 is werkgroep “Oud Twisk” opgericht, welke in 1997 als “Stichting Twisca” is verder gegaan. Deze stichting ging voortvarend van start met het museum de “Karckezolder”, gehuisvest in de Nederlands Hervormde kerk te Twisk. Welke werd geopend op 11 juni 1999.

Na verkoop van de Nederlands Hervormde kerk op 2 november 2017 is het museum opgehouden te bestaan. De prachtige museumstukken staan opgeslagen in een boerderij in een vochtig stal.

 

Nu doet zich een unieke situatie voor; het voorste gedeelte van het voormalig gemeentehuis van Twisk staat te koop. Het is gebouwd in 1889, gelegen in het centrum van Twisk, tegenover de parkeerplaats het Coenplein. Dit plein staat in verbinding met het “Kadetjespad” richting de Broerdijk. Ten noorden van Twisk ligt een waterberging, die tevens dienst doet als natuurgebied.

 

We proberen nu genoeg geld in te zamelen, zodat we dit pand kunnen kopen. Eén verdieping van dit gebouw wordt gebruikt als tentoonstellingsruimte, het souterrain als opslagruimte en de bovenverdieping, een appartement zal worden verhuurd.

 

De gemeente Medemblik is een prachtig gebied voor toerisme; de vele mooie dorpen, de haven, het strand en het Westfries landschap. Het monumentale dorp Twisk ”De parel van West-Friesland”, ligt op een steenworp afstand van de toeristenstad Medemblik.

 

Het bestuur van de Stichting streeft naar een toegankelijk museum, waarvan de deuren openstaan voor de dorpsbewoners, donateurs en toeristen. Het beleidsplan dient als basis voor de te varen koers.

Inhoud beleidsplan:

1.      Doelstellingen/missie

2.      Locatie

3.      Juridische status, bestuur en organisatie

4.      Vrijwilligers

5.      Openingstijden

6.      Vaste tentoonstelling

7.      Een special per jaar

8.      Communicatieplan

9.      Scholen enthousiasmeren voor een bezoek

10.   Donateursbeleid

11.   Bezoekersaantallen

12.   Educatie

13.   Begroting en rekening

14.   Meerjaren onderhoudsplan

15.   Investeringsplan visie voor 5 jaar

16.   Anbi, Algemeen Nut Beoogde Instellingen

17.   AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming

18.   Sterkte en zwakte analyse

1.     Doelstellingen/missie

·         Door de realisatie van het oudheidkundig museum de ontwikkeling van het leven in West-Friesland, met name Twisk, laten zien, door middel van de prachtige collectie.

·         De collectie die we nu beheren, toegankelijk maken voor nu en de volgende generaties.

·         Geven van informatie over de collectie aan bezoekers en de schooljeugd.

·         Twee keer per jaar een lezing organiseren, eventueel gecombineerd met het thema van dat jaar.

·         Ieder jaar wordt een jaarboekje uitgebracht, met daarin anekdotes, interviews, gebeurtenissen uit het verleden, de kroniek van het afgelopen jaar enz.

2.     Locatie

Het gebouw is gelegen aan de Dorpsweg 87, 1676 GG Twisk. Het is in opdracht van de gemeente Twisk in 1889 gebouwd. Honderd en acht jaar heeft het dienst gedaan als gemeentehuis. Na de fusie met verschillende gemeenten in 1979 werd het een bankgebouw en in 1996 is er vergunning verleend het kantoor tot twee wooneenheden te verbouwen.  (Dorpsweg 87,87a)

In het gebouw:

- een ontvangsthal op de eerste verdieping

- op de eerste verdieping een keuken en de museumruimte

- een souterrain waarin de oude gevangenis nog zichtbaar is en de overige ruimtes als opslag

gebruikt kunnen worden

- op de bovenverdieping bevindt zich een appartement

- voor het museum ligt een terras voor verkoop koffie/thee/fris en gebak

- aan de overkant van de weg is een grote parkeerplaats gesitueerd

- het dorp Twisk, sinds 1970 beschermd dorpsgezicht met 50 stolpen, waarvan 25  stolpboerderijen rijksmonument zijn.

- Twisk ligt aan een fietsroute en aan een waterbergingsgebied

3.     Juridische status, bestuur en organisatie

Werkgroep “Oud Twisk” is opgericht in 1995. In 1997 gaat de werkgroep over in: “Stichting Twisca”.

Samenstelling bestuur.

Het dagelijks bestuur:

Voorzitter:              de heer Peter Verboom

Secretaris:              mevrouw Rinie Bobeldijk

Penningmeester:    de heer Pieter Jonges

Leden:                    mevrouw Jannie Schermer, afgetreden eind 2021

                               de heer Piet Ham

                               mevrouw Truus Holling

                               de heer Niek Boelis

Het bestuur vergadert ca 9 x jaar

4.     Vrijwilligers

Het museum draait volledig op vrijwilligers.

In 2017 telde de stichting ca 20 vrijwilligers.

Voor de vrijwilligers dient een vrijwilligers overeenkomst te worden afgesloten, dit in verband

met o.a. de vrijwilligers verzekering.

De Algemene Verordening Gegevens bescherming is opgesteld.

Vrijwilliger/bestuurslid houdt de collectie bij.

Vrijwilliger/bestuurslid houdt de voorraden bij.

Gebouwbeheer door bouwkundige.

Agendabeheer voor reguliere openingstijden.

Agendabeheer voor groepen.

Aanvraag indienen bij “NL Doet”.

Het is de wens van het bestuur periodiek overleg te voeren met de vrijwilligers.

Vrijwilligers informeren over het reilen en zeilen in het museum.

Als afsluiting seizoen en dank aan alle vrijwilligers bijeenkomst organiseren. Tevens voor evaluatie.

Er is behoefte aan meer vrijwilligers, met name als gastheer/- vrouw tijdens de openingstijden.

De vrijwilligersorganisatie wordt tot nu toe begeleid door de secretaris van het bestuur.

5.     Openingstijden en baromzet

Van mei t/m september: iedere zondag van 13.30- 17.00 uur.

Van oktober t/m april de eerste zondag van de  maand.

Groepen groter dan 5 personen kunnen op afspraak het gehele jaar onder deskundige leiding worden rondgeleid.

Als het museum open is, is het terras ook open en is er barbezetting.

Kwaliteit van de koopwaar is van groot belang. Daarbij dient zorgvuldig gekeken te worden naar de houdbaarheidsdatum van de keukenvoorraad.

6.     Vaste en wisseltentoonstelling

De wanden en de vitrines in de museumruimte zijn museaal ingericht.

Voor een goede en aantrekkelijke exploitatie van het museum dient om de twee jaar een deel van de collectie gewisseld te worden.

7.     Thema per jaar

Elke twee jaar wordt een nieuw thema uitgewerkt en in een gedeelte van de museumruimte geëxposeerd.

8.     Communicatieplan

Website: www.twisca.nl actueel houden is van primair belang, sociale media en digitale voorlichting eveneens.

Wens is om in de expositieruimte of keuken een vaste beamer te installeren, zodat er op elk gewenst moment films en foto’s getoond kunnen worden.

Actualiseren en verbeteren van beeldmateriaal is inmiddels in gang gezet.

Opzetten en bijhouden actuele perslijst (kranten, sites, regio-radiozenders) wordt door een vrijwilliger/bestuurslid verricht.

Ontwikkelde flyer actualiseren en distribueren.  Flyer voor promotiemateriaal en één voor aanspreken sponsoren.

Contacten leggen met:

            radio Noord-Holland

gidsengroep Twisk

stoomtrein Hoorn-Medemblik

paardentram

stolpeigenaren voor bezoek aan hun pand

Inspelen op activiteiten in de omgeving

Voorbeeld: fietsvierdaagse

wandel – en fietstochten

open monumentendag

Daar waar mogelijk samenwerking zoeken met andere, kleine musea.

Opzetten van arrangementen.

Folderen en flyeren bij campings en musea in de regio.

Contact houden met historische verenigingen in buurdorpen en Westfries archief.

Lidmaatschap Stolpen in West-Friesland.

9.     Scholen enthousiasmeren

School bezoeken en overleggen of men les wil krijgen/geven in de school of tijdens een bezoek aan het museum met groepen leerlingen.

10.   Donateursbeleid

Ten behoeve van exploitatie van het museum actief blijven voor sponsoring.

Potentiële nieuwe sponsoren bezoeken.

Acquisitie voor groei van het aantal donateurs bevorderen.

11.   Bezoekersaantallen

Herkomst bezoekers vastleggen.

Streven naar verhoging van het aantal bezoekers per jaar.

12.   Educatie

Een deel van souterrain heeft dienst gedaan als gevangenis, deze weer in ere herstellen. De overige ruimte opknappen.

13.   Begroting en rekening.

Er wordt jaarlijks een begroting gemaakt.

Aan de hand van de begroting wordt nagegaan of er beleidsaanpassingen noodzakelijk zijn.

Het museum ontvangt zijn gelden uit:

Entree gelden, baromzet, donaties, sponsoring, schenkingen en huur appartement.

14.   Meerjarenonderhoudsplan opstellen en bijhouden

De (meerjaren)begroting zal in de nabije toekomst gedetailleerd moeten worden voorbereid en aangeleverd aan het bestuur.

Binnen de stichting is het van belang dat een ‘bouwkundige’ dit verzorgt.

15.   Plannen en ambities langere termijn

Visie voor 5 jaar op de ontwikkeling van het museum (m.a.w. waar willen we over 5 jaar staan)

Verder wil de stichting de informatie aan bezoekers verder uitbouwen en verbeteren.

16.   Anbi; Algemeen Nut beoogde instellingen

De stichting maakt gebruik van deze mogelijkheid (zie website)

17.   AVG; Algemene verordening gegevensbescherming

Op de website staat het AVG beleid vermeld.

18.Sterke en zwakte punten analyse

Sterke punten:

·         twintig jaar ervaring met beheer museum

·         museale collectie

·         steun van vele donateurs

·         uitermate geschikt voor individueel en groepsbezoek

·         kwalitatieve info via rondleiders

·         bezit een vergaderruimte, ook voor verhuur

·         museum ligt in het centrum van het monumentale dorp

·         beschikt over een ruime, gratis parkeervoorziening

Zwakke punten

·         werkt uitsluitend met vrijwilligers

·         kent laag bezoekersaantal

·         via trap te bezoeken, zo spoedig mogelijk realiseren van traplift

·         geen jonge bestuursleden en vrijwilligers

Kansen:                             

·         wisseltentoonstelling

·         groeiend publiek voor vrijetijdssector: senioren

·         samenwerking met andere musea en organisaties.

Collectiebeleid:    Het doel is om de samenstelling van de collectie inzichtelijk te maken via:

o   registratie

o   digitaliseringplan